Članstvo

Uvod
1. Kodeks etike združuje načela, ki so jim zavezani vsi redni in častni člani Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (v nadaljevanju: ZPFS) oziroma predstavniki včlanjenih pravnih oseb v skladu s členi statuta, ki obravnavajo članstvo v ZPFS. član, ki deluje v nasprotju s sprejetim kodeksom etike, je lahko obdolžen neetičnega obnašanja oziroma delovanja ter sankcioniran v skladu s pravili o delovanju disciplinske komisije.
2. V ZPFS so tudi člani, ki se ne ukvarjajo neposredno s poslovnimi financami, delujejo pa na povezanih področjih, kot so računovodstvo, bančništvo, splošni management itd. čeprav je ta kodeks oblikovan predvsem za namene reševanja etičnih vprašanj v poslovnih financah, ga je priporočljivo in možno uporabiti tudi na povezanih področjih.
3. Stavki so oblikovani v moškem spolu in veljajo tudi za žensko članstvo ZPFS.

 
Temeljna načela

4.    Temeljna načela, ki narekujejo delovanje člana ZPFS, so:
 1. Integriteta, ki vključuje:
  1. Izogibanje konfliktu med zasebnimi interesi člana in interesi delodajalca oziroma stranke;
  2. opravljanje kakovostnega dela za svojega delodajalca oz. za klienta v dobri veri in pošteno;
  3. pošteno delovanje in dobrovernost do vseh ostalih interesnih skupin izven lastne organizacije;
  4. izpolnjevanje zaupanih oziroma prevzetih nalog, in;
  5. zastopanje standardov integritete in poštenega izvajanja poslov na način, ki je mogoč glede na izobrazbo oziroma položaj člana, da bi zagotovili pravično in učinkovito delovanje trgov.
 2. Neodvisnost pri sprejemanju strokovnih ocen, mnenj in izjav.
 3. Vljudnost in pozornost do vseh oseb, s katerimi navezuje stike v profesionalnem življenju.
 4. Strokovna kompetentnost, ki vključuje:
  1. Izpolnjevanje tehničnih in strokovnih standardov, ki se pričakujejo od člana ZPFS in njegovega položaja v hierarhiji njegove organizacije; in
  2. izvajanje nalog z dolžno odgovornostjo in spretnostjo, še posebej, če obstaja nevarnost negativnih učinkov, ki bi lahko prizadeli javnost, stranke oziroma druge interesne skupine.
 5. Zaupnost, ki zahteva skrbno varovanje podatkov in informacij, za katere član ve ali bi moral vedeti, da so zaupne narave. Prav tako zaupnih informacij, ki jih pridobiva zaradi svojega delovnega mesta oziroma zaupanih nalog, ne sme zlorabiti v lastno korist.
 6. Spoštovanje zakonodaje, pravil in navad v posameznih deželah oziroma trgih, kjer sklepa posle.
 7. Spoštovanje Kodeksa poslovnofinančnih načel in Kodeksa poklicne etike poslovnega finančnika, ki ju je izdal Slovenski inštitut za revizijo.


Odnosi in dolžnosti

5.  član, ki deluje kot poslovni finančnik, ima dolžnosti, ki izhajajo iz temeljnih načel 4. odstavka do različnih skupin ljudi. Te dolžnosti veljajo do naslednjih skupin:
 1. V prvi skupini je delodajalec. Narava dela poslovnega finančnika lahko povzroči interesni konflikt, še posebej, ko imajo ostale skupine visoko zaupanje v integriteto poslovnega finančnika, zaradi ugleda njegova članstva in profesionalnega ugleda. Zato se mora član izogibati vsakršnemu zavajanju teh skupin z objavljanjem prirejenih poročil ali izpuščanjem ključnih informacij. Kadar tovrstni interesni konflikti povzročajo večje težave, si naj član priskrbi pravni nasvet ali napotek ZPFS.
 2. V drugi skupini je javnost oziroma ljudje, ki bodo najverjetneje prebrali in reagirali na osnovi dokumentov, ki jih člani pripravljajo za okolje organizacije. Na primer: ponudba, poročilo za delničarje, poslovno poročilo itd.
 3. V tretji skupini so bančniki in drugi, s katerimi posluje član po naročilu delodajalca. Tudi tukaj mora član opravičiti izkazano zaupanje zaradi ugleda članstva in položaja. Kadarkoli bi to povzročilo interesni konflikt, mora član zagotoviti, da druga stran natančno razume njegovo stališče. Kadar tovrstni interesni konflikti povzročajo večje težave, si naj član priskrbi pravni nasvet ali napotek ZPFS.
 4. V četrti skupini so njegovi kolegi in še posebej mlajši zaposleni, za katere član predstavlja osebo s strokovno integriteto.
6. Dolžnosti, opisanim pod točko 5, morajo upoštevati (kolikor je le mogoče) zaposleni v poslovnih financah oziroma če delujejo v drugih finančnih aktivnostih.
7. člani, ki so zaposleni, vendar ne angažirani v aktivnostih pod točko 5 in 6, naj uporabijo analogijo za svoje področje. Tudi za njih velja, da morajo upoštevati načela in dolžnosti pod točko 4 in 5.
8.  člani, ki vodijo lastne pisarne, morajo upoštevati:
 1. \'mutatis mutandis\' načelom in dolžnostim pod točko 4 in 5;
 2. pravilom stroke, ki ji pripadajo; in
 3. normalnim standardom strokovnjaka v praksi, vključno s spoštljivostjo do konkurentov, skrb za interese njihovih strank, zavarovanje premoženja, ki so jim ga zaupale stranke in vzdrževati ugled, ki ga ima stroka v javnosti.
9.  Vsak član ima profesionalen in kolegialen odnos z ostalimi člani ZPFS.


Darila, usluge in gostoljubnost

10. 

Vloga poslovnega finančnika kot kupca finančnih in podobnih storitev lahko povzroča etične dileme na več načinov.

Pojavijo se lahko v primeru, ko se poslovnemu finančniku ponuja gostoljubnost, provizija, darila oziroma usluge ali storitve znatno pod tržno ceno ali ko član opravlja osebne posle s ponudnikom finančnih in podobnih storitev, ki že prodaja storitve delodajalcu člana ali pa bi to želel začeti. V takšnem primeru se mora član zgledovati po sledečih načelih in pravilih:

 1. Ne sme sprejemati daril, uslug ali gostoljubja na kakršenkoli način, ki bi lahko vplival ali samo deloval, kot da vpliva na njegovo presojo, lojalnost oziroma primerno izvedbo njegovih nalog.
 2. Izogibati se mora vsaki okrnitvi njegove integritete in neodvisnosti presoje, še posebej pri izbiri poslovnih partnerjev za svojega delodajalca.
 3. Zagotoviti mora, da je njegov delodajalec informiran in da se strinja z osebnimi posli člana, ki jih opravlja z istimi poslovnimi partnerji kot za delodajalca. Istočasno mu mora član razkriti vse tako pridobljene oziroma pričakovane koristi.

člani ZPFS, ki ne delujejo neposredno v poslovnih financah, naj sledijo istim načelom, ko se srečujejo z analognimi vprašanji.

Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org