Predstavitev ZPFS

Program dela, naloge in cilji Združenja poslovnih finančnikov Slovenije so:

  • Organizirano širjenje pomena poslovnih financ s pripravo, udeležbo in podporo pri udeležbi razli čnih vrst strokovnih srečanj in izobraževanj, za katera člani Združenja menijo, da lahko pripomorejo k razvoju stroke poslovnih financ.
  • Sodelovanje s Slovenskim inštitutom za revizijo, Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Društvom davčnih svetovalcev Slovenije.
  • Organiziranje srečanj strokovnjakov s področja poslovnih financ z namenom medsebojnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in strokovnega izobraževanja.
  • Priprava mnenj pri spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na poslovne finance in povezana področja.
  • Spodbujanje uporabe Kodeksa poklicne etike poslovnega finančnika.
  • Raziskovalno delo na področju poslovnih financ in povezanih področij.
  • Sodelovanje z inštitucijami, kot so Ministrstvo za finance RS, Banko Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi, ki s svojimi odlo čitvami vplivajo na delo poslovnih finančnikov in finančni trg.
  • Populariziranje poslovnih financ med mladimi, ki se odločajo za dodiplomski in podiplomski študij poslovnih ved, ekonomije in povezanih področij.
  • Sodelovanje z Evropskim združenjem poslovnih finančnikov (EACT), njegovimi člani in podobnimi organizacijami v tujini.
  • Drugo.
Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org